جزوات آموزشی دوره های ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسان استان البرز
دانشگاه علمی کاربردی قند کرج
# دوره استاد حجم دریافت
1 814 | روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی آقای مهندس مصطفی حبیب پور 00318-300-40-0 2.2 MB دانلود
2 822 | روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) آقای مهندس حسین کاشیها 10722-10-10-0 1.6 MB دانلود
3 818 | مقررات و تدابیر فنی سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) آقای مهندس حسین کاشیها 10722-10-10-0 2.5 MB دانلود
4 811-7 | مبانی سلامت ،ایمنی و محیط زیست HSE آقای مهندس حسین کاشیها 10722-10-10-0 1.4 MB دانلود
5 312 | اصول حرفه ای ،خدمات مهندسی،مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت آقای مهندس سعید فتوحی 00246-300-40-0 4.3 MB دانلود
6 517 | تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه آقای مهندس علی سعادتی 00939-500-19 5.8 MB دانلود
7 316 | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی آقای مهندس حمیدرضا فرشچی 18672-300-10-0 1.0 MB دانلود
8 511 | آسانسور و پله برقی آقای مهندس احمد باران چشمه 05253-500-10-0 12.0 MB دانلود
9 511 | آسانسور و پله برقی آقای مهندس احمد باران چشمه 05253-500-10-0 7.1 MB دانلود
10 113 | مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان آقای مهندس رضا طهماسبی 07700-100-10-0 13.7 MB دانلود
11 811-7 | مبانی سلامت ،ایمنی و محیط زیست HSE آقای مهندس سعید فتوحی 00246-300-40-0 7.9 MB دانلود
12 319 | روش های اجراء و کنترل اتصالات در سازه های فولادی آقای دکتر محمود میناوندچال 52223-300-10-0 1.9 MB دانلود
13 811-3 | نکات اجرایی سازه های فولادی 1 و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1 آقای مهندس مصطفی حبیب پور 00318-300-40-0 3.5 MB دانلود
14 812 | اجرای ساختمانهای بتنی آقای مهندس سعید فتوحی 00246-300-40-0 94.6 MB دانلود
15 513 | بهینه سازی و صرفه حویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1 آقای مهندس احمد باران چشمه 05253-500-10-0 3.9 MB دانلود
16 513 | بهینه سازی و صرفه حویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1 آقای مهندس احمد باران چشمه 05253-500-10-0 6.1 MB دانلود
17 114 | اصول ومبانی طراحی بناهای بلند مرتبه خانم دکتر مهری دهبان 10902-100-10-0 7.8 MB دانلود
18 115 | معماری زمینه گرا در بافتها خانم دکتر مهری دهبان 10902-100-10-0 10.5 MB دانلود
19 116 | الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمانها خانم دکتر مهری دهبان 10902-100-10-0 10.5 MB دانلود
20 811-1 | آشنایی با شرح وظایف پیمانکار،مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی آقای مهندس عطا نیک الهام 16431-300-10 3.6 MB دانلود
21 316 | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی آقای دکتر محسن موسیوند 01375-300-37-0 4.7 MB دانلود
22 214 | آماده سازی اراضی شهری خانم دکتر بهاره مجربي کرماني 20468-300-10-0 5.6 MB دانلود
23 811-1 | آشنایی با شرح وظایف پیمانکار،مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی آقای مهندس حمیدرضا فرشچی 18672-300-10-0 4.4 MB دانلود
24 811-4 | مصالح ساختمانی و استانداردها ، نکات اجرایی مصالح بنایی ،دیوار چینی و ... آقای مهندس مرتضی عزیزی 00470-100-40-0 2.7 MB دانلود
25 816 | آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قرارداد های ساخت آقای مهندس امین نیک الهام 03403-400-10-0 7.7 MB دانلود
26 313 | قالب بندی و قالب برداری آقای مهندس محسن شهبازی 01464-30-40-0 4.4 MB دانلود