جزوات آموزشی دوره های ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسان استان البرز
دانشگاه علمی کاربردی قند کرج
# دوره استاد حجم دریافت
1 412 | تاسیسات بهداشتی آقای مهندس امین نیک الهام 23.2 MB دانلود
2 814 | روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی آقای مهندس مصطفی حبیب پور 2.2 MB دانلود
3 822 | روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) آقای مهندس حسین کاشیها 1.4 MB دانلود
4 818 | مقررات و تدابیر فنی سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) آقای مهندس حسین کاشیها 1.8 MB دانلود
5 811-7 | مبانی سلامت ،ایمنی و محیط زیست HSE آقای مهندس حسین کاشیها 1.4 MB دانلود
6 312 | اصول حرفه ای ،خدمات مهندسی،مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت آقای مهندس سعید فتوحی 4.3 MB دانلود
7 311 | مبانی گودبرداری،ژئوتکنیک و سازه های نگهبان آقای دکتر محمد حاجی محمدی توران پشتی 50.4 MB دانلود
8 813 | آشنایی با روش های گود برداری و اجرای سازه های نگهبان آقای دکتر محمد حاجی محمدی توران پشتی 47.9 MB دانلود
9 417 | تدابیر لازم در صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها 2 آقای مهندس امین نیک الهام 16.0 MB دانلود
10 517 | تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه آقای مهندس علی سعادتی 5.8 MB دانلود
11 316 | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی آقای مهندس حمیدرضا فرشچی 1.0 MB دانلود
12 511 | آسانسور و پله برقی آقای مهندس احمد باران چشمه 12.0 MB دانلود
13 511 | آسانسور و پله برقی آقای مهندس احمد باران چشمه 7.1 MB دانلود
14 316 | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی آقای مهندس حمیدرضا فرشچی 52.1 MB دانلود
15 113 | مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان آقای مهندس رضا طهماسبی 13.7 MB دانلود
16 811-7 | مبانی سلامت ،ایمنی و محیط زیست HSE آقای مهندس سعید فتوحی 7.9 MB دانلود
17 112 | معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان آقای مهندس حسین کاشیها 23.6 MB دانلود
18 319 | روش های اجراء و کنترل اتصالات در سازه های فولادی آقای دکتر محمود میناوندچال 1.9 MB دانلود
19 811-3 | نکات اجرایی سازه های فولادی 1 و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1 آقای مهندس مصطفی حبیب پور 3.5 MB دانلود
20 812 | اجرای ساختمانهای بتنی آقای مهندس سعید فتوحی 94.6 MB دانلود
21 811-4 | مصالح ساختمانی و استانداردها ، نکات اجرایی مصالح بنایی ،دیوار چینی و ... آقای مهندس مرتضی عزیزی 11.7 MB دانلود
22 513 | بهینه سازی و صرفه حویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1 آقای مهندس احمد باران چشمه 3.9 MB دانلود
23 513 | بهینه سازی و صرفه حویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1 آقای مهندس احمد باران چشمه 6.1 MB دانلود
24 114 | اصول ومبانی طراحی بناهای بلند مرتبه خانم دکتر مهری دهبان 7.8 MB دانلود
25 115 | معماری زمینه گرا در بافتها خانم دکتر مهری دهبان 10.5 MB دانلود
26 116 | الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمانها خانم دکتر مهری دهبان 10.5 MB دانلود
27 811-1 | آشنایی با شرح وظایف پیمانکار،مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی آقای مهندس عطا نیک الهام 3.6 MB دانلود
28 811-6 | نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1 آقای دکتر پیمان ابراهیمی 17.4 MB دانلود
29 317 | روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها آقای دکتر سید شهاب اسلامی روشتی 8.5 MB دانلود
30 317 | روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها آقای دکتر سید شهاب اسلامی روشتی 18.6 MB دانلود
31 317 | روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها آقای دکتر سید شهاب اسلامی روشتی 8.0 MB دانلود
32 317 | روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها آقای دکتر سید شهاب اسلامی روشتی 15.0 MB دانلود
33 316 | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی آقای دکتر محسن موسیوند 4.7 MB دانلود
34 214 | آماده سازی اراضی شهری خانم دکتر بهاره مجربي کرماني 5.6 MB دانلود
35 811-1 | آشنایی با شرح وظایف پیمانکار،مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی آقای مهندس حمیدرضا فرشچی 4.4 MB دانلود